Thứ hai, 21/01/2019 12:18 PM

Bộ Sưu Tập 200+ Cây Ngải Trong Và Ngoài Nước

Thứ bảy, 03/02/2018 2:26 PM
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 1
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 1
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 1
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 2
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 2
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 3
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 3
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 4
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Chàng Ngải
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Chàng Ngải
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 1
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 1
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 2
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 2
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 3
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 3
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 4
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 4
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 5
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 5
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 6
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 6
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Hơn Hoa Màu Cam
Cây Ngải Nàng Hơn Hoa Màu Cam
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Đỏ Thắm
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Đỏ Thắm
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Vàng
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Vàng
Cây Ngải Hẹ
Cây Ngải Hẹ
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 1
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 1
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 2
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 2
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 3
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 3
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 4
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 4
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 2
Cây Hoa Thủy Tiên
Cây Hoa Thủy Tiên
Cây Hoa Tuy Lip
Cây Hoa Tuy Lip
Củ Hoa Tiên Ông
Củ Hoa Tiên Ông
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 1
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 1
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 2
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 2
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 3
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 3
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 4
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 4
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 1
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 1
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 2
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 2
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 1
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 1
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 2
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 2
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 3
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 3
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 4
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 4
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 1
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 1
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 2
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 2
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 3
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 3
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 4
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 4
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 1
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 1
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 2
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 2
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 3
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 3
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 4
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 4
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 1
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 1
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 2
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 2
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 3
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 3
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 4
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 4
Cây Ngải Nàng Xà 1
Cây Ngải Nàng Xà 1
Cây Ngải Nàng Xà 2
Cây Ngải Nàng Xà 2
Cây Ngải Nàng Xà 3
Cây Ngải Nàng Xà 3
Cây Ngải Nàng Xà 4
Cây Ngải Nàng Xà 4
Cây Ngải Trinh 1
Cây Ngải Trinh 1
Cây Ngải Trinh 2
Cây Ngải Trinh 2
Cây Ngải Trinh 3
Cây Ngải Trinh 3
Cây Ngải Trinh 4
Cây Ngải Trinh 4
Cây Ngải Hoàng Trinh 1
Cây Ngải Hoàng Trinh 1
Cây Ngải Hoàng Trinh 2
Cây Ngải Hoàng Trinh 2
Cây Ngải Hoàng Trinh 3
Cây Ngải Hoàng Trinh 3
Cây Ngải Hoàng Trinh 4
Cây Ngải Hoàng Trinh 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 4
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 1
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 1
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 2
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 2
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 3
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 3
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 4
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 4
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 1
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 1
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 2
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 2
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 3
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 3
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 4
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 4
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 1
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 1
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 2
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 2
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 3
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 3
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 4
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 4
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 1
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 1
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 2
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 2
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 3
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 3
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 4
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 4
Cây Ngải Sơn Mộc 1
Cây Ngải Sơn Mộc 1
Cây Ngải Sơn Mộc 2
Cây Ngải Sơn Mộc 2
Cây Ngải Sơn Mộc 3
Cây Ngải Sơn Mộc 3
Cây Ngải Sơn Mộc 4
Cây Ngải Sơn Mộc 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 4
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 1
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 1
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 2
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 2
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 3
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 3
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 4
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 4
Chàng Đại Quả Ngải 1
Chàng Đại Quả Ngải 1
Chàng Đại Quả Ngải 2
Chàng Đại Quả Ngải 2
Chàng Đại Quả Ngải 3
Chàng Đại Quả Ngải 3
Chàng Đại Quả Ngải 4
Chàng Đại Quả Ngải 4
Nàng Đại Quả Ngải 1
Nàng Đại Quả Ngải 1
Nàng Đại Quả Ngải 2
Nàng Đại Quả Ngải 2
Nàng Đại Quả Ngải 3
Nàng Đại Quả Ngải 3
Nàng Đại Quả Ngải 4
Nàng Đại Quả Ngải 4
Cây Ngải Máu Cao 1
Cây Ngải Máu Cao 1
Cây Ngải Máu Cao 2
Cây Ngải Máu Cao 2
Cây Ngải Máu Cao 3
Cây Ngải Máu Cao 3
Cây Ngải Máu Cao 4
Cây Ngải Máu Cao 4
Cây Ngải Máu Lùn 1
Cây Ngải Máu Lùn 1
Cây Ngải Máu Lùn 2
Cây Ngải Máu Lùn 2
Cây Ngải Máu Lùn 3
Cây Ngải Máu Lùn 3
Cây Ngải Máu Lùn 4
Cây Ngải Máu Lùn 4
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 1
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 1
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 2
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 2
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 3
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 3
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ Thắm
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ Thắm
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ
Cây Ngải Quỳnh Hoa Phớt Hồng
Cây Ngải Quỳnh Hoa Phớt Hồng
Cây Ngải Quỳnh Hoa Tím
Cây Ngải Quỳnh Hoa Tím
Cây Ngải Quỳnh Hoa Vàng
Cây Ngải Quỳnh Hoa Vàng
Cây Ngải Bạch Xà 1
Cây Ngải Bạch Xà 1
Cây Ngải Bạch Xà 2
Cây Ngải Bạch Xà 2
Cây Ngải Bạch Xà 3
Cây Ngải Bạch Xà 3
Cây Ngải Thanh Xà 1
Cây Ngải Thanh Xà 1
Cây Ngải Thanh Xà 2
Cây Ngải Thanh Xà 2
Cây Ngải Thanh Xà 3
Cây Ngải Thanh Xà 3
Cây Ngải Lục Xà 1
Cây Ngải Lục Xà 1
Cây Ngải Lục Xà 2
Cây Ngải Lục Xà 2
Cây Ngải Lục Xà 3
Cây Ngải Lục Xà 3
Cây Ngải Lục Xà 4
Cây Ngải Lục Xà 4
Cây Ngải Kim Xà 1
Cây Ngải Kim Xà 1
Cây Ngải Kim Xà 2
Cây Ngải Kim Xà 2
Cây Ngải Kim Xà 3
Cây Ngải Kim Xà 3
Cây Ngải Kim Xà 4
Cây Ngải Kim Xà 4
Cây Ngải Xà Lam 1
Cây Ngải Xà Lam 1
Cây Ngải Xà Lam 2
Cây Ngải Xà Lam 2
Cây Ngải Xà Mun 1
Cây Ngải Xà Mun 1
Cây Ngải Xà Mun 2
Cây Ngải Xà Mun 2
Cây Ngải Xà Mun 3
Cây Ngải Xà Mun 3
Cây Ngải Xà Mun 4
Cây Ngải Xà Mun 4
Cây Ngải Rết 1
Cây Ngải Rết 1
Cây Ngải Rết 2
Cây Ngải Rết 2
Cây Ngải Ngà 1
Cây Ngải Ngà 1
Cây Ngải Ngà 2
Cây Ngải Ngà 2
Cây Ngải Ngà 3
Cây Ngải Ngà 3
Cây Ngải Ngà 4
Cây Ngải Ngà 4
Cây Bạc Hổ Ngải 1
Cây Bạc Hổ Ngải 1
Cây Bạc Hổ Ngải 2
Cây Bạc Hổ Ngải 2
Cây Bạc Hổ Ngải 3
Cây Bạc Hổ Ngải 3
Cây Bạc Hổ Ngải 4
Cây Bạc Hổ Ngải 4
Cây Bạch Diệp Ngải 1
Cây Bạch Diệp Ngải 1
Cây Bạch Diệp Ngải 2
Cây Bạch Diệp Ngải 2
Cây Bạch Mao Ngải 1
Cây Bạch Mao Ngải 1
Cây Bạch Mao Ngải 2
Cây Bạch Mao Ngải 2
Cây Cốt Bạc Ngải 1
Cây Cốt Bạc Ngải 1
Cây Cốt Bạc Ngải 2
Cây Cốt Bạc Ngải 2
Cây Cốt Bạc Ngải 3
Cây Cốt Bạc Ngải 3
Cây Cốt Bạc Ngải 4
Cây Cốt Bạc Ngải 4
Cây Hồng Hổ Ngải 1
Cây Hồng Hổ Ngải 1
Cây Hồng Hổ Ngải 2
Cây Hồng Hổ Ngải 2
Cây Hồng Hổ Ngải 3
Cây Hồng Hổ Ngải 3
Cây Hồng Hổ Ngải 4
Cây Hồng Hổ Ngải 4
Cây Hồng Lục Ngải 1
Cây Hồng Lục Ngải 1
Cây Hồng Lục Ngải 2
Cây Hồng Lục Ngải 2
Cây Hồng Lục Ngải 3
Cây Hồng Lục Ngải 3
Cây Hồng Lục Ngải 4
Cây Hồng Lục Ngải 4
Cây Hồng Mao Ngải 1
Cây Hồng Mao Ngải 1
Cây Hồng Mao Ngải 2
Cây Hồng Mao Ngải 2
Cây Kim Thạch Ngải 1
Cây Kim Thạch Ngải 1
Cây Kim Thạch Ngải 2
Cây Kim Thạch Ngải 2
Cây Kim Thạch Ngải 3
Cây Kim Thạch Ngải 3
Cây Kim Thạch Ngải 4
Cây Kim Thạch Ngải 4
Lục Cốt Ngải 1
Lục Cốt Ngải 1
Lục Cốt Ngải 2
Lục Cốt Ngải 2
Lục Cốt Ngải 3
Lục Cốt Ngải 3
Lục Cốt Ngải 4
Lục Cốt Ngải 4
Lục Kẹ Ngải 1
Lục Kẹ Ngải 1
Lục Kẹ Ngải 2
Lục Kẹ Ngải 2
Lục Thạch Ngải 1
Lục Thạch Ngải 1
Lục Thạch Ngải 2
Lục Thạch Ngải 2
Lục Thạch Ngải 3
Lục Thạch Ngải 3
Lục Thạch Ngải 4
Lục Thạch Ngải 4
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 1
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 1
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 2
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 2
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 3
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 3
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 4
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 4
Cây Ngải Nàng Bạc 1
Cây Ngải Nàng Bạc 1
Cây Ngải Nàng Bạc 2
Cây Ngải Nàng Bạc 2
Cây Ngải Nàng Bạc 3
Cây Ngải Nàng Bạc 3
Cây Ngải Nàng Bạc 4
Cây Ngải Nàng Bạc 4
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 1
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 1
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 2
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 2
Tam Diệp Ngải 1
Tam Diệp Ngải 1
Tam Diệp Ngải 2
Tam Diệp Ngải 2
Tam Diệp Ngải 3
Tam Diệp Ngải 3
Tam Diệp Ngải 4
Tam Diệp Ngải 4
Thanh Mao Ngải 1
Thanh Mao Ngải 1
Thanh Mao Ngải 2
Thanh Mao Ngải 2
Tiểu Phụng Ngải 1
Tiểu Phụng Ngải 1
Tiểu Phụng Ngải 2
Tiểu Phụng Ngải 2
Tiểu Phụng Ngải 3
Tiểu Phụng Ngải 3
Ngải Nàng Bạch 1
Ngải Nàng Bạch 1
Ngải Nàng Bạch 2
Ngải Nàng Bạch 2
Ngải Nàng Bạch 3
Ngải Nàng Bạch 3
Ngải Nàng Bạch 4
Ngải Nàng Bạch 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bồng Hồng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bồng Hồng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 1
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 1
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 2
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 2
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 3
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 3
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 1
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 1
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 2
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 2
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 3
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 3
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 4
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 4
Ngải Chuối 1
Ngải Chuối 1
Ngải Chuối 2
Ngải Chuối 2
Ngải Chuối 3
Ngải Chuối 3
Ngải Chuối 4
Ngải Chuối 4
Ngải A Rô 1
Ngải A Rô 1
Ngải A Rô 2
Ngải A Rô 2
Ngải A Rô 3
Ngải A Rô 3
Ngải A Rô 4
Ngải A Rô 4

Đây là bài viết được sưu tầm trên blog Buangaiplus.blogspot.com và nhiều nguồn khác nhau từ Internet. Bộ sưu tập này giới thiệu đến quý bạn đọc hơn 200 cây ngải với nhiều hình ảnh và tên gọi khác nhau để bạn tiện nghiên cứu và nhận dạng.

Cây Ngải Hậu.

Sau một thời gian tìm tòi, lục lọi khắp các khu rừng, vùng núi từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây cùng với sự giúp đỡ của các Huynh-Đệ khắp mọi miền. Tôi đã Hội được hơn 200 loại cây Ngải từ khắp nơi trong và ngoài nước. Tất cả tôi phân loại theo điều kiện sống:

- Thủy Ngải: Là những cây sống ở điều kiện trong nước.

- Địa Ngải: Là những cây trồng được trong môi trường đất.

- Phong Ngải: Là những cây sống ký gửi hay cộng sinh trên những cây khác.

Những loại này cũng được chia theo nhiều Họ, chi khác nhau (theo các nhà nghiên cứu đặt theo tên khoa học). Tôi sẽ chia sẻ cùng mọi người trong Blog buangai của mình và cũng theo cách gọi tên của cá nhân tôi có sự tham khảo của các Ngải Sư khác. Có nhiều cây tôi trồng khá lâu vẫn chưa nở hoa vì vậy xin mượn một số hình ảnh của tác giả khác trên Google (tôi không in logo Blog buangai trên ảnh).

 

Nguồn tham khảo

Buangaiplus.blogspot.com: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Quan tâm  
8

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Giảm Bạch Cầu Hạt Trung Tính
Giảm bạch cầu trung tính là tình trạng mức bạch cầu trung tính thấp bất thường. Bạch cầu trung tính là một loại tế bào bạch cầu phổ biến, được tạo ra bởi tủy xương, lưu thông theo dòng máu và di chuyển đến các khu vực bị...
Những Bài Thuốc Cổ Phương Chuyên Trị Nám, Tàn Nhang, Trứng Cá
Nám da thường do rất nhiều nguyên nhân, đa phần chị em sau khi mắc bệnh thường tìm đến các thẩm mỹ viện để "trùng tu" nhưng cách đó chỉ trị được bề nổi, còn phần gốc rễ căn nguyên của nám vẫn còn đó. Để trị nám một cách...
Chim Bìm Bịp - Centropus Sinesis
Theo Đông y, thịt Bìm Bịp (Centropus Sinesis) có vị ngọt, tính ấm không độc, được sử dụng làm thuốc bổ máu, giảm đau, tiêu ứ, chữa hư lao, suy nhược, chân tay nhức mỏi, ứ huyết bầm tím, tê thấp, đau lưng, sản hậu, gãy xương…...
Cây Bòi Vịt - Galeola nudifolia Lour
Cây Bòi Vịt là một loài lan hoại sinh có tên khoa học là Galeola nudifolia Lour., thường gọi với tên Lan mùn vàng, Lan leo, Lan leo hoa trần hay Lan leo không lá, thường mọc trên đất nhiều mùn ẩm ở miền Bắc và Trung Việt Nam. Quả có thể...
2 Bài Thuốc Trị Đau Đầu Kinh Niên Bằng Cải Cúc
Theo Y học cổ truyền, rau cải cúc có vị ngọt, hơi đắng, the, thơm, tính hơi mát, lành không độc, có tính năng tiêu thực, lợi trường vị, thanh đàm hỏa, yên tâm khí. Vì rất mát nên đây là vị thuốc giúp trị chứng đau đầu kinh...
Những Bài Thuốc Ngâm Rượu: Trị Xuất Tinh Sớm, Tăng Cường Sinh Lực, Làm Chủ Cuộc Yêu
Theo lương y Nguyễn Văn Minh, người có kinh nghiệm chữa bệnh xuất tinh sớm trên 20 năm chia sẻ, các bài thuốc ngâm rượu chữa xuất tinh sớm đều căn cứ trên cơ sở bồi bổ khí huyết, giúp khang kiện thể chất, điều hòa và phục hồi...
Cách Làm Bột Lá Tía Tô Giúp Làm Đẹp Da, Dưỡng Thai, Trị Gout, Ho, Hen Suyễn Và Rối Loạn Tiêu Hóa
Bột lá tía tô có tác dụng rất tốt đối với làn da và sức khỏe. Nếu bạn đang đau khổ vì tình hình mụn, da xỉn màu và bị bệnh gout, ho, hen suyễn, cảm cúm tác oai tác quái thì bột lá tía tô là lựa chọn an...
Thuốc Cố Sáp - Trị Ra Nhiều Mồ Hôi, Tiêu Chảy, Hoạt Tinh, Băng Lậu Và Huyết Trắng
Thuốc cố sáp là những bài thuốc gồm các vị thuốc có tác dụng thu liễm dùng trị các chứng mồ hôi ra nhiều, tiêu chảy kéo dài, hoạt tinh, tiểu tiện nhiều, băng lậu và huyết trắng ra nhiều.
Dược Tề Liệu Pháp: Các Phương Thuốc Đắp Ngoài Trị Bệnh Liệt Dương, Suy Giảm Tình Dục Nam Giới, Rối Loạn Cương Dương
Dược Tề Liệu Pháp là phương pháp được sử dụng lâu đời để điều trị các chứng bệnh suy giảm chức năng tình dục ở nam giới, liệt dương, rối loạn cương dương, trong đó có nhiều phương thuốc chỉ đắp 2 – 3 lần là đạt...
Cây Hoàng Ngải
Cây Hoàng Ngải, còn gọi là Ngải Ma Lai Lùn hay Hành Biển, Đông y dùng làm thuốc thông tiểu, trị ho gà và viêm phế quản (dùng quá liều chết người), trong huyền môn thì coi đây là một loại ngải dữ.