Thứ sáu, 21/09/2018 8:50 PM

Bộ Sưu Tập 200+ Cây Ngải Trong Và Ngoài Nước

Thứ bảy, 03/02/2018 2:26 PM
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 1
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 1
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 1
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 2
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 2
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 3
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 3
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 4
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Chàng Ngải
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Chàng Ngải
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 1
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 1
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 2
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 2
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 3
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 3
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 4
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 4
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 5
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 5
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 6
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 6
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Hơn Hoa Màu Cam
Cây Ngải Nàng Hơn Hoa Màu Cam
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Đỏ Thắm
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Đỏ Thắm
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Vàng
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Vàng
Cây Ngải Hẹ
Cây Ngải Hẹ
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 1
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 1
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 2
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 2
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 3
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 3
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 4
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 4
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 2
Cây Hoa Thủy Tiên
Cây Hoa Thủy Tiên
Cây Hoa Tuy Lip
Cây Hoa Tuy Lip
Củ Hoa Tiên Ông
Củ Hoa Tiên Ông
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 1
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 1
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 2
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 2
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 3
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 3
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 4
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 4
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 1
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 1
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 2
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 2
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 1
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 1
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 2
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 2
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 3
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 3
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 4
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 4
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 1
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 1
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 2
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 2
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 3
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 3
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 4
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 4
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 1
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 1
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 2
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 2
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 3
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 3
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 4
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 4
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 1
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 1
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 2
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 2
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 3
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 3
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 4
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 4
Cây Ngải Nàng Xà 1
Cây Ngải Nàng Xà 1
Cây Ngải Nàng Xà 2
Cây Ngải Nàng Xà 2
Cây Ngải Nàng Xà 3
Cây Ngải Nàng Xà 3
Cây Ngải Nàng Xà 4
Cây Ngải Nàng Xà 4
Cây Ngải Trinh 1
Cây Ngải Trinh 1
Cây Ngải Trinh 2
Cây Ngải Trinh 2
Cây Ngải Trinh 3
Cây Ngải Trinh 3
Cây Ngải Trinh 4
Cây Ngải Trinh 4
Cây Ngải Hoàng Trinh 1
Cây Ngải Hoàng Trinh 1
Cây Ngải Hoàng Trinh 2
Cây Ngải Hoàng Trinh 2
Cây Ngải Hoàng Trinh 3
Cây Ngải Hoàng Trinh 3
Cây Ngải Hoàng Trinh 4
Cây Ngải Hoàng Trinh 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 4
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 1
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 1
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 2
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 2
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 3
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 3
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 4
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 4
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 1
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 1
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 2
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 2
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 3
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 3
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 4
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 4
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 1
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 1
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 2
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 2
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 3
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 3
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 4
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 4
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 1
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 1
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 2
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 2
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 3
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 3
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 4
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 4
Cây Ngải Sơn Mộc 1
Cây Ngải Sơn Mộc 1
Cây Ngải Sơn Mộc 2
Cây Ngải Sơn Mộc 2
Cây Ngải Sơn Mộc 3
Cây Ngải Sơn Mộc 3
Cây Ngải Sơn Mộc 4
Cây Ngải Sơn Mộc 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 4
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 1
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 1
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 2
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 2
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 3
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 3
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 4
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 4
Chàng Đại Quả Ngải 1
Chàng Đại Quả Ngải 1
Chàng Đại Quả Ngải 2
Chàng Đại Quả Ngải 2
Chàng Đại Quả Ngải 3
Chàng Đại Quả Ngải 3
Chàng Đại Quả Ngải 4
Chàng Đại Quả Ngải 4
Nàng Đại Quả Ngải 1
Nàng Đại Quả Ngải 1
Nàng Đại Quả Ngải 2
Nàng Đại Quả Ngải 2
Nàng Đại Quả Ngải 3
Nàng Đại Quả Ngải 3
Nàng Đại Quả Ngải 4
Nàng Đại Quả Ngải 4
Cây Ngải Máu Cao 1
Cây Ngải Máu Cao 1
Cây Ngải Máu Cao 2
Cây Ngải Máu Cao 2
Cây Ngải Máu Cao 3
Cây Ngải Máu Cao 3
Cây Ngải Máu Cao 4
Cây Ngải Máu Cao 4
Cây Ngải Máu Lùn 1
Cây Ngải Máu Lùn 1
Cây Ngải Máu Lùn 2
Cây Ngải Máu Lùn 2
Cây Ngải Máu Lùn 3
Cây Ngải Máu Lùn 3
Cây Ngải Máu Lùn 4
Cây Ngải Máu Lùn 4
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 1
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 1
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 2
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 2
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 3
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 3
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ Thắm
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ Thắm
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ
Cây Ngải Quỳnh Hoa Phớt Hồng
Cây Ngải Quỳnh Hoa Phớt Hồng
Cây Ngải Quỳnh Hoa Tím
Cây Ngải Quỳnh Hoa Tím
Cây Ngải Quỳnh Hoa Vàng
Cây Ngải Quỳnh Hoa Vàng
Cây Ngải Bạch Xà 1
Cây Ngải Bạch Xà 1
Cây Ngải Bạch Xà 2
Cây Ngải Bạch Xà 2
Cây Ngải Bạch Xà 3
Cây Ngải Bạch Xà 3
Cây Ngải Thanh Xà 1
Cây Ngải Thanh Xà 1
Cây Ngải Thanh Xà 2
Cây Ngải Thanh Xà 2
Cây Ngải Thanh Xà 3
Cây Ngải Thanh Xà 3
Cây Ngải Lục Xà 1
Cây Ngải Lục Xà 1
Cây Ngải Lục Xà 2
Cây Ngải Lục Xà 2
Cây Ngải Lục Xà 3
Cây Ngải Lục Xà 3
Cây Ngải Lục Xà 4
Cây Ngải Lục Xà 4
Cây Ngải Kim Xà 1
Cây Ngải Kim Xà 1
Cây Ngải Kim Xà 2
Cây Ngải Kim Xà 2
Cây Ngải Kim Xà 3
Cây Ngải Kim Xà 3
Cây Ngải Kim Xà 4
Cây Ngải Kim Xà 4
Cây Ngải Xà Lam 1
Cây Ngải Xà Lam 1
Cây Ngải Xà Lam 2
Cây Ngải Xà Lam 2
Cây Ngải Xà Mun 1
Cây Ngải Xà Mun 1
Cây Ngải Xà Mun 2
Cây Ngải Xà Mun 2
Cây Ngải Xà Mun 3
Cây Ngải Xà Mun 3
Cây Ngải Xà Mun 4
Cây Ngải Xà Mun 4
Cây Ngải Rết 1
Cây Ngải Rết 1
Cây Ngải Rết 2
Cây Ngải Rết 2
Cây Ngải Ngà 1
Cây Ngải Ngà 1
Cây Ngải Ngà 2
Cây Ngải Ngà 2
Cây Ngải Ngà 3
Cây Ngải Ngà 3
Cây Ngải Ngà 4
Cây Ngải Ngà 4
Cây Bạc Hổ Ngải 1
Cây Bạc Hổ Ngải 1
Cây Bạc Hổ Ngải 2
Cây Bạc Hổ Ngải 2
Cây Bạc Hổ Ngải 3
Cây Bạc Hổ Ngải 3
Cây Bạc Hổ Ngải 4
Cây Bạc Hổ Ngải 4
Cây Bạch Diệp Ngải 1
Cây Bạch Diệp Ngải 1
Cây Bạch Diệp Ngải 2
Cây Bạch Diệp Ngải 2
Cây Bạch Mao Ngải 1
Cây Bạch Mao Ngải 1
Cây Bạch Mao Ngải 2
Cây Bạch Mao Ngải 2
Cây Cốt Bạc Ngải 1
Cây Cốt Bạc Ngải 1
Cây Cốt Bạc Ngải 2
Cây Cốt Bạc Ngải 2
Cây Cốt Bạc Ngải 3
Cây Cốt Bạc Ngải 3
Cây Cốt Bạc Ngải 4
Cây Cốt Bạc Ngải 4
Cây Hồng Hổ Ngải 1
Cây Hồng Hổ Ngải 1
Cây Hồng Hổ Ngải 2
Cây Hồng Hổ Ngải 2
Cây Hồng Hổ Ngải 3
Cây Hồng Hổ Ngải 3
Cây Hồng Hổ Ngải 4
Cây Hồng Hổ Ngải 4
Cây Hồng Lục Ngải 1
Cây Hồng Lục Ngải 1
Cây Hồng Lục Ngải 2
Cây Hồng Lục Ngải 2
Cây Hồng Lục Ngải 3
Cây Hồng Lục Ngải 3
Cây Hồng Lục Ngải 4
Cây Hồng Lục Ngải 4
Cây Hồng Mao Ngải 1
Cây Hồng Mao Ngải 1
Cây Hồng Mao Ngải 2
Cây Hồng Mao Ngải 2
Cây Kim Thạch Ngải 1
Cây Kim Thạch Ngải 1
Cây Kim Thạch Ngải 2
Cây Kim Thạch Ngải 2
Cây Kim Thạch Ngải 3
Cây Kim Thạch Ngải 3
Cây Kim Thạch Ngải 4
Cây Kim Thạch Ngải 4
Lục Cốt Ngải 1
Lục Cốt Ngải 1
Lục Cốt Ngải 2
Lục Cốt Ngải 2
Lục Cốt Ngải 3
Lục Cốt Ngải 3
Lục Cốt Ngải 4
Lục Cốt Ngải 4
Lục Kẹ Ngải 1
Lục Kẹ Ngải 1
Lục Kẹ Ngải 2
Lục Kẹ Ngải 2
Lục Thạch Ngải 1
Lục Thạch Ngải 1
Lục Thạch Ngải 2
Lục Thạch Ngải 2
Lục Thạch Ngải 3
Lục Thạch Ngải 3
Lục Thạch Ngải 4
Lục Thạch Ngải 4
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 1
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 1
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 2
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 2
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 3
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 3
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 4
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 4
Cây Ngải Nàng Bạc 1
Cây Ngải Nàng Bạc 1
Cây Ngải Nàng Bạc 2
Cây Ngải Nàng Bạc 2
Cây Ngải Nàng Bạc 3
Cây Ngải Nàng Bạc 3
Cây Ngải Nàng Bạc 4
Cây Ngải Nàng Bạc 4
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 1
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 1
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 2
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 2
Tam Diệp Ngải 1
Tam Diệp Ngải 1
Tam Diệp Ngải 2
Tam Diệp Ngải 2
Tam Diệp Ngải 3
Tam Diệp Ngải 3
Tam Diệp Ngải 4
Tam Diệp Ngải 4
Thanh Mao Ngải 1
Thanh Mao Ngải 1
Thanh Mao Ngải 2
Thanh Mao Ngải 2
Tiểu Phụng Ngải 1
Tiểu Phụng Ngải 1
Tiểu Phụng Ngải 2
Tiểu Phụng Ngải 2
Tiểu Phụng Ngải 3
Tiểu Phụng Ngải 3
Ngải Nàng Bạch 1
Ngải Nàng Bạch 1
Ngải Nàng Bạch 2
Ngải Nàng Bạch 2
Ngải Nàng Bạch 3
Ngải Nàng Bạch 3
Ngải Nàng Bạch 4
Ngải Nàng Bạch 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bồng Hồng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bồng Hồng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 1
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 1
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 2
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 2
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 3
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 3
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 1
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 1
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 2
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 2
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 3
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 3
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 4
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 4
Ngải Chuối 1
Ngải Chuối 1
Ngải Chuối 2
Ngải Chuối 2
Ngải Chuối 3
Ngải Chuối 3
Ngải Chuối 4
Ngải Chuối 4
Ngải A Rô 1
Ngải A Rô 1
Ngải A Rô 2
Ngải A Rô 2
Ngải A Rô 3
Ngải A Rô 3
Ngải A Rô 4
Ngải A Rô 4

Đây là bài viết được sưu tầm trên blog Buangaiplus.blogspot.com và nhiều nguồn khác nhau từ Internet. Bộ sưu tập này giới thiệu đến quý bạn đọc hơn 200 cây ngải với nhiều hình ảnh và tên gọi khác nhau để bạn tiện nghiên cứu và nhận dạng.

Cây Ngải Hậu.

Sau một thời gian tìm tòi, lục lọi khắp các khu rừng, vùng núi từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây cùng với sự giúp đỡ của các Huynh-Đệ khắp mọi miền. Tôi đã Hội được hơn 200 loại cây Ngải từ khắp nơi trong và ngoài nước. Tất cả tôi phân loại theo điều kiện sống:

- Thủy Ngải: Là những cây sống ở điều kiện trong nước.

- Địa Ngải: Là những cây trồng được trong môi trường đất.

- Phong Ngải: Là những cây sống ký gửi hay cộng sinh trên những cây khác.

Những loại này cũng được chia theo nhiều Họ, chi khác nhau (theo các nhà nghiên cứu đặt theo tên khoa học). Tôi sẽ chia sẻ cùng mọi người trong Blog buangai của mình và cũng theo cách gọi tên của cá nhân tôi có sự tham khảo của các Ngải Sư khác. Có nhiều cây tôi trồng khá lâu vẫn chưa nở hoa vì vậy xin mượn một số hình ảnh của tác giả khác trên Google (tôi không in logo Blog buangai trên ảnh).

 

Nguồn tham khảo

Buangaiplus.blogspot.com: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Quan tâm  
7

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

4 Cách Sơ Cứu Nhanh Khi Bị Trúng Độc Bằng Trứng Gà
Trúng độc (thuốc sâu, thạch tín...) phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Nếu giao thông ách tắc, không có cách nào đi viện ngày thì chọn mấy phương thuốc sau để sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện sau:
Trị Ho, Viêm Họng, Nôn Mửa Và Nước Ăn Chân Bằng Quả Me Rừng
Quả me rừng có vị chua ngọt, hơi chát, tính mát. Có tác dụng hạ nhiệt, tiêu viêm, nhuận phế hoà đàm, sinh tân chỉ khát. Ở Ấn Ðộ người ta cũng dùng làm thuốc làm mát, lợi tiểu, nhuận tràng. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu...
Cây Chữa Rắn Cắn - Eupatorium Rugosum
Cây chữa rắn cắn hay White Snakeroot (Eupatorium rugosum) là một thành viên thuộc họ cúc ở Bắc Mỹ. Hoa White Snakeroot màu trắng rất đẹp, thoạt nhìn có phần vô hại và "mỏng manh" tuy nhiên đây lại là loài cây mang độc tính cực mạnh, lọt...
Cây Cà Ri Ấn Độ - Murraya Koenigii
Toàn bộ lá, thân, quả, hạt và rễ Cây Cà Ri Ấn Độ (Murraya Koenigii) đều được sử dụng làm gia vị và làm thuốc. Ở Ấn Độ, người ta trồng chủ yếu để lấy lá, phần lớn để chế bột cari và làm thuốc trị rối loạn tiêu...
Trị Rắn Độc Cắn Bằng Trứng Gà Cực Kỳ Hiệu Nghiệm
Khi bị rắn độc cắn bạn hãy buộc kỹ trên dưới chỗ cắn không cho nọc độc truyền đi khắp nơi. Dùng dao hoặc kim khử trùng chích chỗ bị cắn và nặn nọc độc ra hoặc dùng bình hút hút hết chất độc ra. Sau đó dùng các bài...
Phương Pháp Ngâm Rượu với Rễ Cây Nhàu Để Chữa Đau Lưng Nhức Mỏi và Tê Bại
Nhàu là một trong những cây thuốc quý với rất nhiều tác dụng, tất cả các bộ phận của cây Nhàu đều dùng làm thuốc được nhưng trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin mạn phép chỉ hướng dẫn quý độc giả Phương Pháp Ngâm Rượu...
Cá Nheo - Parasilurus Asotus
Thịt cá nheo (niềm ngư nhục) Có vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng tư âm, bổ khí, mát máu, chỉ huyết, kiện tỳ, khai vị, thông kinh, lợi tiểu, tiêu thũng, chữa phù thũng, tiểu tiện bất lợi, chứng mắt miệng méo xệch, đau dạ...
Sữa Đậu Nành
Trong sữa đậu nành có vitamin A, B1, B2, D, PP, K, F và các men có ích cho tiêu hóa. Ngoài ra, đồ uống này còn chứa chất isoflavon bù lại tình trạng thiếu oestrogene của phụ nữ có tuổi, chống loãng xương, phòng trị ung thư vú. Nó cũng cải...
Thất Bảo Mỹ Nhiệm Đơn
Thất Bảo Mỹ Nhiệm Đơn là bài thuốc quý có tác dụng bổ thận tráng dương, ích tinh bổ khí huyết. Bài thuốc được dùng chữa các chứng khí huyết bất túc sau khi mắc bệnh lâu ngày. Trường hợp bệnh nhân bị tai biến mạch não,...
Ngải Đen
Có 3 loại ngải đen: Ngải có hoa màu đen, lá màu đen và củ màu đen. Ngải đen là dòng ngải quý hiếm, không những có linh khí rất mạnh trong huyền môn mà nó còn là một loại dược thảo có khả năng trị được nhiều bệnh và bổ dưỡng.