Thứ sáu, 23/02/2018 1:30 AM

Bộ Sưu Tập 200+ Cây Ngải Trong Và Ngoài Nước

Thứ bảy, 03/02/2018 2:26 PM
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Huỳnh Tâm (Bạch Ngải) 1
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 1
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 1
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 2
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 2
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 3
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 3
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 4
Chúa Xiêm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Lục Bình (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Chàng Ngải
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Chàng Ngải
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 1
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 1
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 2
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 2
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 3
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 3
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 4
Cây Ngải Đại Gia Tài (Hoàng Ngải): Nàng Ngải 4
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 5
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 5
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 6
Cây Ngải Nghệ Tây (Bạch Ngải) 6
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông Nhỏ (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Tím-Hồng Bông To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng Lá Dẹt Hơi Xoắn (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Phớt Hồng Bông Lớn, Lá Dẹt To (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Nhạt, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Vàng Đậm, Lá Tròn Khuyết (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Nàng Hơn Hoa Màu Cam
Cây Ngải Nàng Hơn Hoa Màu Cam
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Trắng
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Đỏ Thắm
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Đỏ Thắm
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Vàng
Cây Ngải Nàng Mơn Hoa Màu Vàng
Cây Ngải Hẹ
Cây Ngải Hẹ
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Ngọc Trâm (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Trắng (Bạch Ngải) 4
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 1
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 1
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 2
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 2
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 3
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 3
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 4
Cây Ngải Ma Lai Lùn (Hoàng Ngải) 4
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Khóc - U Linh Ngải (Bạch Ngải) 3
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 1
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 2
Cây Ngải Mến Cơ Tu (Bạch Ngải) 2
Cây Hoa Thủy Tiên
Cây Hoa Thủy Tiên
Cây Hoa Tuy Lip
Cây Hoa Tuy Lip
Củ Hoa Tiên Ông
Củ Hoa Tiên Ông
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 1
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 1
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 2
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 2
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 3
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 3
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 4
Cây Ngải Hồng Tú Cầu (Ma lai Ngải) 4
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 1
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 1
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 2
Cây Ngải Ma Lai Chúa (Mẹ Ma Lai) 2
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 1
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 1
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 2
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 2
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 3
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 3
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 4
Cây Ngải Tà Náp (Tóc của Bà Lê Sơn) 4
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 1
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 1
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 2
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 2
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 3
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 3
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 4
Cây Ngải Tổ (Ngải Ấn) 4
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 1
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 1
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 2
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 2
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 3
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 3
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 4
Cây Ngải Biển (Hải Trinh) 4
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 1
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 1
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 2
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 2
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 3
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 3
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 4
Cây Ngải Mẹ Nàng Mơn 3 - Ảnh 4
Cây Ngải Nàng Xà 1
Cây Ngải Nàng Xà 1
Cây Ngải Nàng Xà 2
Cây Ngải Nàng Xà 2
Cây Ngải Nàng Xà 3
Cây Ngải Nàng Xà 3
Cây Ngải Nàng Xà 4
Cây Ngải Nàng Xà 4
Cây Ngải Trinh 1
Cây Ngải Trinh 1
Cây Ngải Trinh 2
Cây Ngải Trinh 2
Cây Ngải Trinh 3
Cây Ngải Trinh 3
Cây Ngải Trinh 4
Cây Ngải Trinh 4
Cây Ngải Hoàng Trinh 1
Cây Ngải Hoàng Trinh 1
Cây Ngải Hoàng Trinh 2
Cây Ngải Hoàng Trinh 2
Cây Ngải Hoàng Trinh 3
Cây Ngải Hoàng Trinh 3
Cây Ngải Hoàng Trinh 4
Cây Ngải Hoàng Trinh 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Tím) 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 1
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 2
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 3
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 4
Cây Ngải Nàng Tỏi (Tỏi Lơ-Hoa Trắng) 4
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 1
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 1
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 2
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 2
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 3
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 3
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 4
Cây Ngải Tơ (Trinh Nữ Hoàng Cung) 4
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 1
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 1
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 2
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 2
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 3
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 3
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 4
Cây Ngải Lục Cà Ru Hời (Ngải Náng Thơm) 4
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 1
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 1
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 2
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 2
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 3
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 3
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 4
Cây Ngải Nàng Hổ Hành Lá Sọc 4
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 1
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 1
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 2
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 2
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 3
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 3
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 4
Cây Ngải Hổ Hành (Đại Tướng Quân) 4
Cây Ngải Sơn Mộc 1
Cây Ngải Sơn Mộc 1
Cây Ngải Sơn Mộc 2
Cây Ngải Sơn Mộc 2
Cây Ngải Sơn Mộc 3
Cây Ngải Sơn Mộc 3
Cây Ngải Sơn Mộc 4
Cây Ngải Sơn Mộc 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng-Đỏ 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 1
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 2
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 3
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 4
Cây Ngải Cau Hoa Vàng 4
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 1
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 1
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 2
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 2
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 3
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 3
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 4
Cây Ngải Lau (Sâm Cau) 4
Chàng Đại Quả Ngải 1
Chàng Đại Quả Ngải 1
Chàng Đại Quả Ngải 2
Chàng Đại Quả Ngải 2
Chàng Đại Quả Ngải 3
Chàng Đại Quả Ngải 3
Chàng Đại Quả Ngải 4
Chàng Đại Quả Ngải 4
Nàng Đại Quả Ngải 1
Nàng Đại Quả Ngải 1
Nàng Đại Quả Ngải 2
Nàng Đại Quả Ngải 2
Nàng Đại Quả Ngải 3
Nàng Đại Quả Ngải 3
Nàng Đại Quả Ngải 4
Nàng Đại Quả Ngải 4
Cây Ngải Máu Cao 1
Cây Ngải Máu Cao 1
Cây Ngải Máu Cao 2
Cây Ngải Máu Cao 2
Cây Ngải Máu Cao 3
Cây Ngải Máu Cao 3
Cây Ngải Máu Cao 4
Cây Ngải Máu Cao 4
Cây Ngải Máu Lùn 1
Cây Ngải Máu Lùn 1
Cây Ngải Máu Lùn 2
Cây Ngải Máu Lùn 2
Cây Ngải Máu Lùn 3
Cây Ngải Máu Lùn 3
Cây Ngải Máu Lùn 4
Cây Ngải Máu Lùn 4
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Nàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 1
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 2
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Chàng Ngải Quỳnh Hoa Trắng 3
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 1
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 1
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 2
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 2
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 3
Cây Ngải Quỳnh Xương Cá Hoa Đỏ 3
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ Thắm
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ Thắm
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ
Cây Ngải Quỳnh Hoa Đỏ
Cây Ngải Quỳnh Hoa Phớt Hồng
Cây Ngải Quỳnh Hoa Phớt Hồng
Cây Ngải Quỳnh Hoa Tím
Cây Ngải Quỳnh Hoa Tím
Cây Ngải Quỳnh Hoa Vàng
Cây Ngải Quỳnh Hoa Vàng
Cây Ngải Bạch Xà 1
Cây Ngải Bạch Xà 1
Cây Ngải Bạch Xà 2
Cây Ngải Bạch Xà 2
Cây Ngải Bạch Xà 3
Cây Ngải Bạch Xà 3
Cây Ngải Thanh Xà 1
Cây Ngải Thanh Xà 1
Cây Ngải Thanh Xà 2
Cây Ngải Thanh Xà 2
Cây Ngải Thanh Xà 3
Cây Ngải Thanh Xà 3
Cây Ngải Lục Xà 1
Cây Ngải Lục Xà 1
Cây Ngải Lục Xà 2
Cây Ngải Lục Xà 2
Cây Ngải Lục Xà 3
Cây Ngải Lục Xà 3
Cây Ngải Lục Xà 4
Cây Ngải Lục Xà 4
Cây Ngải Kim Xà 1
Cây Ngải Kim Xà 1
Cây Ngải Kim Xà 2
Cây Ngải Kim Xà 2
Cây Ngải Kim Xà 3
Cây Ngải Kim Xà 3
Cây Ngải Kim Xà 4
Cây Ngải Kim Xà 4
Cây Ngải Xà Lam 1
Cây Ngải Xà Lam 1
Cây Ngải Xà Lam 2
Cây Ngải Xà Lam 2
Cây Ngải Xà Mun 1
Cây Ngải Xà Mun 1
Cây Ngải Xà Mun 2
Cây Ngải Xà Mun 2
Cây Ngải Xà Mun 3
Cây Ngải Xà Mun 3
Cây Ngải Xà Mun 4
Cây Ngải Xà Mun 4
Cây Ngải Rết 1
Cây Ngải Rết 1
Cây Ngải Rết 2
Cây Ngải Rết 2
Cây Ngải Ngà 1
Cây Ngải Ngà 1
Cây Ngải Ngà 2
Cây Ngải Ngà 2
Cây Ngải Ngà 3
Cây Ngải Ngà 3
Cây Ngải Ngà 4
Cây Ngải Ngà 4
Cây Bạc Hổ Ngải 1
Cây Bạc Hổ Ngải 1
Cây Bạc Hổ Ngải 2
Cây Bạc Hổ Ngải 2
Cây Bạc Hổ Ngải 3
Cây Bạc Hổ Ngải 3
Cây Bạc Hổ Ngải 4
Cây Bạc Hổ Ngải 4
Cây Bạch Diệp Ngải 1
Cây Bạch Diệp Ngải 1
Cây Bạch Diệp Ngải 2
Cây Bạch Diệp Ngải 2
Cây Bạch Mao Ngải 1
Cây Bạch Mao Ngải 1
Cây Bạch Mao Ngải 2
Cây Bạch Mao Ngải 2
Cây Cốt Bạc Ngải 1
Cây Cốt Bạc Ngải 1
Cây Cốt Bạc Ngải 2
Cây Cốt Bạc Ngải 2
Cây Cốt Bạc Ngải 3
Cây Cốt Bạc Ngải 3
Cây Cốt Bạc Ngải 4
Cây Cốt Bạc Ngải 4
Cây Hồng Hổ Ngải 1
Cây Hồng Hổ Ngải 1
Cây Hồng Hổ Ngải 2
Cây Hồng Hổ Ngải 2
Cây Hồng Hổ Ngải 3
Cây Hồng Hổ Ngải 3
Cây Hồng Hổ Ngải 4
Cây Hồng Hổ Ngải 4
Cây Hồng Lục Ngải 1
Cây Hồng Lục Ngải 1
Cây Hồng Lục Ngải 2
Cây Hồng Lục Ngải 2
Cây Hồng Lục Ngải 3
Cây Hồng Lục Ngải 3
Cây Hồng Lục Ngải 4
Cây Hồng Lục Ngải 4
Cây Hồng Mao Ngải 1
Cây Hồng Mao Ngải 1
Cây Hồng Mao Ngải 2
Cây Hồng Mao Ngải 2
Cây Kim Thạch Ngải 1
Cây Kim Thạch Ngải 1
Cây Kim Thạch Ngải 2
Cây Kim Thạch Ngải 2
Cây Kim Thạch Ngải 3
Cây Kim Thạch Ngải 3
Cây Kim Thạch Ngải 4
Cây Kim Thạch Ngải 4
Lục Cốt Ngải 1
Lục Cốt Ngải 1
Lục Cốt Ngải 2
Lục Cốt Ngải 2
Lục Cốt Ngải 3
Lục Cốt Ngải 3
Lục Cốt Ngải 4
Lục Cốt Ngải 4
Lục Kẹ Ngải 1
Lục Kẹ Ngải 1
Lục Kẹ Ngải 2
Lục Kẹ Ngải 2
Lục Thạch Ngải 1
Lục Thạch Ngải 1
Lục Thạch Ngải 2
Lục Thạch Ngải 2
Lục Thạch Ngải 3
Lục Thạch Ngải 3
Lục Thạch Ngải 4
Lục Thạch Ngải 4
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 1
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 1
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 2
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 2
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 3
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 3
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 4
Cây Ngải Nàng Mã Vằn 4
Cây Ngải Nàng Bạc 1
Cây Ngải Nàng Bạc 1
Cây Ngải Nàng Bạc 2
Cây Ngải Nàng Bạc 2
Cây Ngải Nàng Bạc 3
Cây Ngải Nàng Bạc 3
Cây Ngải Nàng Bạc 4
Cây Ngải Nàng Bạc 4
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 1
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 1
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 2
Cây Ngải Tiểu Bạc Hổ 2
Tam Diệp Ngải 1
Tam Diệp Ngải 1
Tam Diệp Ngải 2
Tam Diệp Ngải 2
Tam Diệp Ngải 3
Tam Diệp Ngải 3
Tam Diệp Ngải 4
Tam Diệp Ngải 4
Thanh Mao Ngải 1
Thanh Mao Ngải 1
Thanh Mao Ngải 2
Thanh Mao Ngải 2
Tiểu Phụng Ngải 1
Tiểu Phụng Ngải 1
Tiểu Phụng Ngải 2
Tiểu Phụng Ngải 2
Tiểu Phụng Ngải 3
Tiểu Phụng Ngải 3
Ngải Nàng Bạch 1
Ngải Nàng Bạch 1
Ngải Nàng Bạch 2
Ngải Nàng Bạch 2
Ngải Nàng Bạch 3
Ngải Nàng Bạch 3
Ngải Nàng Bạch 4
Ngải Nàng Bạch 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Vàng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Đỏ 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 1
Ngải Hoa Lá Xanh Bồng Hồng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bồng Hồng 2
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 3
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Bông Hồng 4
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 1
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 1
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 2
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 2
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 3
Ngải Hoa Lá Xanh Tía 3
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 1
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 1
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 2
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 2
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 3
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 3
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 4
Ngải Hoa Lá Đỏ (Ngải Máu, Ngải Đen) 4
Ngải Chuối 1
Ngải Chuối 1
Ngải Chuối 2
Ngải Chuối 2
Ngải Chuối 3
Ngải Chuối 3
Ngải Chuối 4
Ngải Chuối 4
Ngải A Rô 1
Ngải A Rô 1
Ngải A Rô 2
Ngải A Rô 2
Ngải A Rô 3
Ngải A Rô 3
Ngải A Rô 4
Ngải A Rô 4

Đây là bài viết được sưu tầm trên blog Buangaiplus.blogspot.com và nhiều nguồn khác nhau từ Internet. Bộ sưu tập này giới thiệu đến quý bạn đọc hơn 200 cây ngải với nhiều hình ảnh và tên gọi khác nhau để bạn tiện nghiên cứu và nhận dạng.

Cây Ngải Hậu.

Sau một thời gian tìm tòi, lục lọi khắp các khu rừng, vùng núi từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây cùng với sự giúp đỡ của các Huynh-Đệ khắp mọi miền. Tôi đã Hội được hơn 200 loại cây Ngải từ khắp nơi trong và ngoài nước. Tất cả tôi phân loại theo điều kiện sống:

- Thủy Ngải: Là những cây sống ở điều kiện trong nước.

- Địa Ngải: Là những cây trồng được trong môi trường đất.

- Phong Ngải: Là những cây sống ký gửi hay cộng sinh trên những cây khác.

Những loại này cũng được chia theo nhiều Họ, chi khác nhau (theo các nhà nghiên cứu đặt theo tên khoa học). Tôi sẽ chia sẻ cùng mọi người trong Blog buangai của mình và cũng theo cách gọi tên của cá nhân tôi có sự tham khảo của các Ngải Sư khác. Có nhiều cây tôi trồng khá lâu vẫn chưa nở hoa vì vậy xin mượn một số hình ảnh của tác giả khác trên Google (tôi không in logo Blog buangai trên ảnh).

 

Nguồn tham khảo

Buangaiplus.blogspot.com: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Quan tâm  
3

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Kỹ Năng Sơ Cứu Khi Bị Bỏng, Nghẹt Thở, Chảy Máu, Mất Nước, Ngất Xỉu, Hạ Thân Nhiệt Hoặc Bị Vật Sắc Nhọn Đâm
Những kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản có thể cứu sống người khi cần thiết. Hô hấp nhân tạo, sơ cứu người bị chết đuối, sơ cứu người bị đau tim, bỏng, cháy máu nhiều, tắc thở vì dị vật, cách di chuyển nạn nhân là các kỹ năng...
6 Phép Ngoại Trị Về Thương Hàn Của Thần Y Hoa Đà
Để điều trị Thương hàn theo phương cách của thần y Hoa đà thì ngoài 32 bài thuốc với chứng bệnh khác nhau vị thầy thuốc tài ba này còn hướng các bạn tới 6 phép ngoại trị nữa. Rất công hiệu. Mời cả nhà...
Cây Nấm Phiến Đốm Chuông - Panaeolus Campanulatus
Nấm Phiến Đốm Chuông mọc trên phân hoại mục ở các bãi cỏ từ tháng giêng tới tháng 9, thường riêng lẻ hoặc họp thành nhóm nhỏ. Có gặp ở Hà Nội, Hải Hưng. Lớp thịt mỏng, màu da sơn dương. Thịt không mùi, chứa những chất...
Cây Mi Hồ Đào - Actinidia Pilosula
Theo Đông y, Mi Hồ Đào (Actinidia Pilosula) có vị ngọt, chua, tính hàn; tác dụng giải nhiệt, chỉ khát (làm hết khát nước), thông lâm (giúp thông tiểu tiện, ngừa sỏi niệu), tiêu viêm, lưu thông khí huyết. Thường dùng chữa sốt nóng,...
4 Bước Thải Độc Bằng Nước Lọc Của Người Nhật Giúp Da Đẹp, Dáng Thon Và Cơ Thể Căng Tràn Sức Sống
Gần đây bạn thấy cơ thể mệt mỏi, da xạm và bắt đầu mọc mụn... đó là một trong những dấu hiệu báo cơ thể bạn cần thải độc rồi đấy. Mà cách làm các loại nước Detox thì rất tốn kém và chiếm nhiều...
Cá Nheo - Parasilurus Asotus
Thịt cá nheo (niềm ngư nhục) Có vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng tư âm, bổ khí, mát máu, chỉ huyết, kiện tỳ, khai vị, thông kinh, lợi tiểu, tiêu thũng, chữa phù thũng, tiểu tiện bất lợi, chứng mắt miệng méo xệch, đau dạ...
Niềm Ngư Vĩ (Đuôi cá nheo) cắt lấy đoạn nhọn của đuôi cá, để tươi, dán ngay vào má và môi để chữa miệng mắt bị méo xệch.
7 Bài Thuốc Tự Nhiên Giúp Giải Độc Gan Vô Cùng Hiệu Quả Mà Bác Sĩ Khuyên Dùng
Việc uống nhiều rượu bia quá mức và có thói quen sinh hoạt không điều độ khiến gan của bạn luôn trong tình trạng quá tải. 7 bài thuốc từ tự nhiên dưới đây sẽ giúp bạn thải toàn bộ độc tố cho gan, duy trì...
Ngải Đen
Có 3 loại ngải đen: Ngải có hoa màu đen, lá màu đen và củ màu đen. Ngải đen là dòng ngải quý hiếm, không những có linh khí rất mạnh trong huyền môn mà nó còn là một loại dược thảo có khả năng trị được nhiều bệnh và bổ dưỡng.