Thứ sáu, 18/01/2019 4:35 PM

Sở Y Tế Tỉnh Quảng Trị

Thứ tư, 26/10/2016 8:31 AM
Địa chỉ đầy đủ
34 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại
053. 3852583
Fax
053. 3852586
Email
info@dohquangtri.gov.vn
Website
http://dohquangtri.gov.vn/
Sở Y Tế Tỉnh Quảng Trị
Sở Y Tế Tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế nêu rõ:

I. Chức năng: Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng, Khám chữ bệnh; Phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; Mỹ phẩm; An toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị Y tế; Dân số; Bảo hiểm Y tế.

II. Cơ cấu tổ chức thuộc Sở gồm có:

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc Sở

+ Là công chức lãnh đạo đứng đầu bộ máy của Sơ, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở để thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế tại địa phương và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công, phân cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật

+ Giám đốc Sở Y tế Quảng trị: BSCKII Trần Văn Thành

- Phó Giám đốc

+ Là công chức lãnh đạo giúp việc cho Giám đốc Sở, được giám đốc Sở phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công theo quy định của láp luật.

+ Được sử dụng quyền hạn cuả Giám đốc Sở để chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công; nếu có vấn đề liên quan đến các Phó Giám đốc khác phụ trách thì các phó Giám đốc chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trương hợp không nhất trí hoặc vượt quá quyền hạn thì báo cáo Giám đốc quyết định.

+ Phó giám đốc Sở Y tế:

BSCKI Trần Quốc Dính: Phụ trách công tác điều trị

BSCKI Nguyễn Thị Thanh: Phụ trách công tác dân số

Ths Bs Mai Năm: Phụ trách Công tác dự phòng

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

a) Phòng Tổ chức - Hành chính

- Chức năng: Tham mưu, tổng hợp đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hành chính, nội vụ cho văn phòng sở.

- Trưởng phòng: BS Trần Văn Thịnh

b) Phòng Thanh tra

- Chức năng: Thực hiện quyền thanh tra nhà nước chuyên ngành về Y tế trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế; thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch theo luật định; xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Tham mưu cho Giám đốc Sở y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách Chánh thanh tra: DS Hoàng Đình Ấn.

c) Phòng Kế hoạch - Thống kê

- Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê tin học y tế trên địa bàn tỉnh.

- Trưởng phòng Kế hoạch - Thống kê - Tin học: Bs Võ Phúc Khanh.

d) Phòng Tài chính - kế toán

- Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính kế toán trên địa bàn tỉnh.

- Trưởng phòng: CN Nguyễn Hòa.

e) Phòng Nghiệp vụ Y

- Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn Nghiệp vụ y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

- Trưởng phòng Nghiệp vụ Y: Thạc sỹ, BS Nguyễn Quỳnh.

f) Phòng Nghiệp vụ dược

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh.

- Trưởng phòng Nghiệp vụ dược: DS Phan Văn Khánh

3. Chi cục trực thuộc Sở

a) Chi cục dân số - Kế hoạch hóa Gia đình

- Chức năng: Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

- Chi cục trưởng: BSCKI Nguyễn Thị Thanh

b) Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Chức năng: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi chung là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật .

- Chi cục trưởng: BSCKI Hồ Sỹ Biên

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

a) Tuyến tỉnh gồm 15 đơn vị

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

+ Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh.

+ Giám đốc: Nguyễn Xuân Tường

- Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe

+ Chức năng: Truyền thông giáo dục sức khoẻ; nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến; đào tạo; triển khai  thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên ngành truyền thông giáo dục sức khoẻ.

+ Giám đốc trung tâm: BSCKI Võ Văn Khánh.

- Trung tâm phòng chống bệnh xã hội

+ Chức năng: Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về lĩnh vực phòng, chống bệnh xã hội; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh trên địa bàn tỉnh.

+ Giám đốc: BSCKI Trần Cảnh Khóa

- Trung tâm Pháp y

+ Chức năng: Thực hiện giám định pháp y theo quy định của luật tố tụng, pháp lệnh, giám định tư pháp và các quy định hiện hành của nhà nước; nghiên cứu khoa học về Pháp y.

+ Phụ trách: BS Nguyễn Đình Cương

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Dược phẩm

+ Chức năng: là cơ quan pháp lý về mặt xác định chất lượng thuốc và mỹ phẩm trong địa bàn tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế Quảng Trị và chịu sự hướng dẫn về mặt nghiệp vụ kỹ thuật của cơ quan Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Trung ương.

+ Giám đốc: DS Nguyễn Văn Quang

- Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

+ Chức năng: Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn tỉnh.

+ Giám đốc: BSCKI Đoàn Viết Dũng

- Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

+ Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm tỉnh.

+ Giám đốc:

- Trung tâm Giám định Y khoa

+ Chức năng: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là cơ quan thường trực về giám định y khoa của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giám định y khoa của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn tỉnh.

+ Giám đốc: Nguyễn Thanh

- Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế

+ Chức năng: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh.

+ Giám đốc:

- Trường Trung cấp Y tế

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

- Phòng khám sức khỏe cán bộ

- Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải

- Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Trị

- Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị

b) Tuyến huyện gồm 17 đơn vị

- Dự phòng: 9 đơn vị

+ Chức năng: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

+ Các đơn vị bao gồm:

* Trung tâm Y tế Vĩnh Linh

* Trung tâm Y tế Gio Linh

* Trung tâm Y tế thành phố Đông hà

* Trung tâm Y tế Triệu Phong

* Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị

* Trung tâm Y tế Hải Lăng

* Trung tâm Y tế Cam Lộ

* Trung tâm Y tế Đakrông

* Trung tâm Y tế Hướng Hóa

- Điều trị: 8 đơn vị

*Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Linh

*Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh

*Bệnh viện đa khoa thành phố Đông Hà

*Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong

*Bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng

*Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lộ

*Bệnh viện đa khoa huyện Đakrông

*Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh; Phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; Mỹ phẩm; An toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị Y tế; Dân số; Bảo hiểm y tế.

Sở Y tế bao gồm 18 đơn vị tuyến tỉnh (trong đó có 4 bệnh viên), 17 đơn vị tuyến huyện (trong đó 9 trung tâm y tế dự phòng và 8 bệnh viên) và 141 trạm y tế.

 
Quan tâm  
4

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Trung Tâm Truyền Thông - Giáo Dục Sức Khỏe Trung Ương
Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương có chức năng: Truyền thông giáo dục sức khoẻ (GDSK); nghiên cứu khoa học, áp dụng các khoa học chuyên ngành truyền thông; chỉ đạo tuyến; đào tạo, hợp tác quốc tế và triển khai thực...
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn (được đổi tên từ “Phòng khám Hoàn Mỹ Tân Bình” vào tháng 11/2015) là thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống bệnh viện, phòng khám tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 Foripharm
Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 với nhiệm vụ bào chế, sản xuất thuốc đông dược phục vụ sức khỏe của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Đến năm 1993 theo nghị định 388/HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Y tế...
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng với ngành Y tế tỉnh nhà và ngành Y tế của cả nước đó trải qua các giai đoạn phát triển và trưởng thành gắn với từng giai đoạn của lịch sử Cách mạng Việt Nam, đó là cả một chặng đường...
Sở Y Tế Tỉnh Yên Bái
Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục...
Trung Tâm Dưỡng Lão Diên Hồng
Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng thể hiện khát vọng của người sáng lập muốn xây dựng một Viện dưỡng lão kiểu mẫu theo đuổi các giá trị: Tận tâm chăm sóc người cao tuổi, Đồng cảm với cảm xúc và hoàn cảnh của người cao tuổi...
Trường Trung Cấp Y Tế Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế Vĩnh Phúc được thành lập vào tháng 4 năm 1998. Ngày 19 tháng 01 năm 2001, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 184/QĐ-CT thành lập...
Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Tp Hồ Chí Minh
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh là Viện chuyên khoa đầu ngành của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng về nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống sốt rét, phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, góp phần...
Bệnh Viện Đa Khoa Hữu Nghị 103
Được xây dựng trên diện tích 7080 m2, tiền thân là Phòng khám chất lượng cao Hữu Nghị 103, tháng 1/2009, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã chính thức đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Y tế. Bệnh viện bao gồm các chuyên khoa...
Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành Phố Hồ Chí Minh
Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phụ trách đầu ngành khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền của 19 tỉnh, thành miền Nam (trong đó có thành phố Hồ Chí Minh) và 05 tỉnh Tây Nguyên theo quyết định số...