Thứ bảy, 19/01/2019 6:43 AM

Viện Trang Thiết Bị Và Công Trình Y Tế

Thứ sáu, 14/10/2016 8:21 AM
Năm thành lập
1982
Địa chỉ đầy đủ
Số 40 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại
(84-04) 3852 3065
Fax
(84-04) 3852 3065
Email
banbientap@nimec.gov.vn
Website
http://www.nimec.gov.vn/

Viện Trang Thiết Bị Và Công Trình Y Tế

Viện trang thiết bị và công trình y tế tiền thân là Viện nghiên cứu thiết kế tiêu chuẩn hóa trang thiết bị và công trình y tế trực thuộc Cục vật tư và xây dựng cơ bản, được thành lập ngày 21 tháng 4 năm 1982 theo Quyết định số 340/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viện Trang thiết bị và Công trình y tế là đơn vị nghiên cứu khoa học sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Ngày 08 tháng 01 năm 1991 Viện trang thiết bị và công trình y tế được chuyển là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo quyết định 1010/QĐ-BYT

Viện Trang Thiết Bị Và Công Trình Y Tế
Bộ trưởng Đỗ Nguyễn Phương về thăm Viện

Viện được chuyển đổi thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo Quyết định số 1926/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đến ngày 04 tháng 12 năm 2013 Bộ Y tế quyết định chuyển đổi Viện Trang thiết bị và Công trình y tế là đơn vị nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và nghiên cứu phát triển công nghệ trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế theo quyết định 4888/QĐ-Ttg của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Viện Trang Thiết Bị Và Công Trình Y Tế
Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến về thăm Viện

 Viện được xác lập lại là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ y tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 246/QĐ-Ttg ngày 12 tháng 02 năm 2014 của thủ tướng Chính phủ.

Và theo quyết định số 4886/QĐ-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ y tế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế trực thuộc Bộ Y tế.

Hơn 30 năm kinh nghiệm với đội ngũ chuyên gia của nhiều chuyên ngành đặc thù được đào tạo trong và ngoài nước Viện đã đạt được rất nhiều thành tích:  Huân chương lao động hạng ba; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Cúp vàng do Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng; Cúp vàng của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trao tặng; Cờ thi đua của Bộ Y tế; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và nhiều Bằng khen khác.

Viện Trang Thiết Bị Và Công Trình Y Tế
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu về thăm Viện

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VIỆN

Chức năng

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế là đơn vị nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và nghiên cứu phát triển công nghệ trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế; Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; Đào tạo cán bộ chuyên ngành; Chỉ đạo tuyến và Tổ chức các dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ cung ứng trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế

a) Nghiên cứu tác động của các yếu tố Vật lý học, Hoá học, Cơ học, Điều khiển học, Y sinh học … đối với cơ thể con người nhằm mục đích ứng dụng trong lĩnh vực trang thiết bị y tế;

b) Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trang thiết bị y tế;

c) Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới, phát triển và hoàn thiện công nghệ sản xuất trang thiết bị y tế tại Việt Nam;

d) Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành về trang thiết bị và công trình y tế;

đ) Nghiên cứu thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng… trang thiết bị và công trình y tế để đề xuất chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển ngành trang thiết bị và công trình y tế ở Việt Nam;

e) Xây dựng quy trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy; quy trình bảo trì, bảo dưỡng, phân loại trang thiết bị và công trình y tế;

g) Tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao công nghệ chuyên ngành trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế;

h) Nghiên cứu đề xuất quy hoạch, kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế;  Tham gia nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế.

2. Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế.

a) Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

- Nghiên cứu đề xuất danh mục trang thiết bị y tế cần được kiểm định, hiệu chuẩn;

- Kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa lớn trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế ở Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

b) Kiểm tra, đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế

- Thực hiện hoạt động thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy đối với các trang thiết bị y tế sản xuất trong nước khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép;

- Kiểm tra chất lượng trang thiết bị y tế nhập khẩu và các trang thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định của pháp luật;

- Giám định trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

3. Tư vấn phát triển chuyên ngành trang thiết bị và công trình y tế

3.1. Tư vấn cho cơ quan quản lý nhà nước:

a) Đề xuất xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách, chương trình, giải pháp thực hiện và tổ chức quản lý, phát triển ngành trang thiết bị và công trình y tế;

 b) Tham mưu xây dựng, kiện toàn hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế;

c) Đề xuất về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy định kỹ thuật về bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị và công trình y tế;

3.2. Tư vấn cho các cơ sở y tế trong việc mua sắm, quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm soát chất lượng thiết bị và công trình y tế.

4. Hoạt động chỉ đạo tuyến

a) Chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành đối với hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm tra, đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế;

b) Hỗ trợ các tuyến cơ sở nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn về kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế;

c) Chỉ đạo, theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động chuyên môn về trang thiết bị y tế và công trình y tế của các tuyến.

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và thông tin tuyên truyền, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, đào tạo liên tục và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trang thiết bị và công trình y tế;

b) Tham gia giảng dạy đào tạo đại học, sau đại học và kỹ thuật viên chuyên ngành trang thiết bị và công trình y tế ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức đào tạo liên tục, bồi dưỡng nâng cao và cập nhật kiến thức cho cán bộ sử dụng, bảo trì, sửa chữa chuyên ngành trang thiết bị và công trình y tế;

d) Tổ chức đào tạo kiểm định viên trang thiết bị y tế cho các tuyến cơ sở khi được cấp có thẩm quyền cho phép;

đ) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Hợp tác quốc tế

a) Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư, thiết lập mối quan hệ hợp tác trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân ngoài nước. Tranh thủ sự viện trợ giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng Viện ngày càng phát triển;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư liên doanh, liên kết và hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế, cử cán bộ đi học tập nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện; quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức và quản lý các cuộc hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế về lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế;

đ) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, hội nhập về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trang thiêt bị y tế;

7. Tổ chức các hoạt động sản xuất, sản xuất thử nghiệm và dịch vụ kỹ thuật trang thiết bị và công trình y tế

a) Tổ chức các hoạt động sản xuất, sản xuất thử nghiệm trang thiết bị y tế  theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: Tư vấn đầu tư trang thiết bị và công trình y tế; lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án, thiết kế, dự toán, thi công, giám sát thi công, lắp đặt thiết bị, tư vấn đấu thầu; quản lý dự án.

c) Triển khai dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực môi trường y tế; dịch vụ cung ứng trang thiết bị y tế và các hoạt động dịch vụ kỹ thuật khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Viện theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý đơn vị:

a) Xây dựng và triển khai Quy chế hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đơn vị: Quản lý tổ chức, bộ máy, viên chức, người lao động, tài sản, vật tư thiết bị của Viện theo đúng quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện quản lý về thu chi ngân sách và các nguồn tài chính theo các quy định của pháp luật;

d) Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh các sản phẩm gắn với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường nguồn tài chính phục vụ các hoạt động của Viện và cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện;

Quyền hạn

1. Viện được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo theo phân cấp của Bộ Y tế và theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.

2. Viện được sử dụng con dấu riêng, tài khoản riêng để giao dịch công tác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được Nhà nước quy định.

3. Viện được quyền sử dụng đất, tài sản theo quy định của pháp luật.

 
Quan tâm  
5

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

Trung Tâm Truyền Thông - Giáo Dục Sức Khỏe Trung Ương
Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương có chức năng: Truyền thông giáo dục sức khoẻ (GDSK); nghiên cứu khoa học, áp dụng các khoa học chuyên ngành truyền thông; chỉ đạo tuyến; đào tạo, hợp tác quốc tế và triển khai thực...
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn (được đổi tên từ “Phòng khám Hoàn Mỹ Tân Bình” vào tháng 11/2015) là thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống bệnh viện, phòng khám tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 Foripharm
Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 với nhiệm vụ bào chế, sản xuất thuốc đông dược phục vụ sức khỏe của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Đến năm 1993 theo nghị định 388/HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Y tế...
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng với ngành Y tế tỉnh nhà và ngành Y tế của cả nước đó trải qua các giai đoạn phát triển và trưởng thành gắn với từng giai đoạn của lịch sử Cách mạng Việt Nam, đó là cả một chặng đường...
Sở Y Tế Tỉnh Yên Bái
Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục...
Trung Tâm Dưỡng Lão Diên Hồng
Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng thể hiện khát vọng của người sáng lập muốn xây dựng một Viện dưỡng lão kiểu mẫu theo đuổi các giá trị: Tận tâm chăm sóc người cao tuổi, Đồng cảm với cảm xúc và hoàn cảnh của người cao tuổi...
Trường Trung Cấp Y Tế Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế Vĩnh Phúc được thành lập vào tháng 4 năm 1998. Ngày 19 tháng 01 năm 2001, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 184/QĐ-CT thành lập...
Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Tp Hồ Chí Minh
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh là Viện chuyên khoa đầu ngành của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng về nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống sốt rét, phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, góp phần...
Bệnh Viện Đa Khoa Hữu Nghị 103
Được xây dựng trên diện tích 7080 m2, tiền thân là Phòng khám chất lượng cao Hữu Nghị 103, tháng 1/2009, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã chính thức đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Y tế. Bệnh viện bao gồm các chuyên khoa...
Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành Phố Hồ Chí Minh
Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phụ trách đầu ngành khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền của 19 tỉnh, thành miền Nam (trong đó có thành phố Hồ Chí Minh) và 05 tỉnh Tây Nguyên theo quyết định số...