Thứ tư, 12/12/2018 3:26 AM

Giám đốc: BS.CKII. Nguyễn Quốc Việt

Xem thêm
Sở Y Tế Tỉnh Bình Thuận
Sở Y Tế Tỉnh Bình Thuận có chức năng dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý,...